Valūtas kurss Zalktī

Līdz 2013.gada beigām esam pieraduši pie tādiem valūtu kursiem, kurā kursu nosaka pret 1 valūtas vienību, bet ar 2014.gadu otrādi – pret 1 pamatvalūtas vienību.

Piemēram:
2013.g.   1 USD = 0.54 LVL(pamatvalūta)
2014.g.   1.62 USD = 1 EUR(pamatvalūta)

Ar 2014.gadu LR likuma par grāmatvedību 5.pantā ir vārdkopa “Ja attaisnojuma dokumentā vērtības mērs ir ārvalstu valūta, tajā norādītās summas naudas izteiksmē ierakstiem grāmatvedības reģistros pārrēķina euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā saimnieciskā darījuma dienas sākumā.”

Eiropas Centrālā banka publicē un līdz ar to Latvijas banka pārpublicē ik dienu pulksten 15.15-16.00 tās dienas kursu. Tas kurss pēc tā likuma nav derīga tās dienas grāmatvedības operācijām un ir jāņem iepriekšējās dienas kurss. Zalktī, kad uzdod automātiski paņemt valūtas kursu uz prasīto dienu, no LB servera tiek paņemts iepriekšējās darba dienas valūtas kurss un tiek uzrādīts Zalktis datubāzē prasītās dienas kursu sarakstā.

VID materiāls par valūtas kursiem